Política de Privacitat

Introducció

La present Política de Privadesa ha estat desenvolupada tenint en compte el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal vigent, així com el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, d’ara endavant el RGPD.

Aquesta Política de Privadesa té com a objectiu informar els titulars de les dades personals, sobre els quals s’està recopilant informació, dels aspectes específics relatius al tractament de les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per exercir els drets que els assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat, entre altres coses.

Responsable del Tractament

En termes de protecció de dades, EGARA AMBIT EMPRESARIAL S.L. ha de ser considerat Responsable del Tractament, en relació amb els fitxers/tractaments identificats en la present política, concretament en l’apartat Tractaments de dades.

A continuació es detallen les dades identificatives del titular del present lloc web:

Responsable del Tractament: EGARA AMBIT EMPRESARIAL S.L.

Adreça postal: PL MOSSEN JACINT VERDAGUER, 12 5º 2ª, 08221, TERRASSA, (Barcelona).

Adreça electrònica: egara@egaraempresarial.com

 

Tractaments de Dades

Les dades de caràcter personal que es sol·licitin, si escau, consistiran únicament en aquelles estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular de les mateixes, d’ara endavant l’interessat. Aquesta informació serà tractada de manera lleial, lícita i transparent respecte a l’interessat. D’altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes, no sent tractades posteriorment de manera incompatible amb aquests fins.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació amb les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que sigui necessari.

El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política perquè pugui donar el consentiment exprés, precís i inequívoc pel tractament de les seves dades, d’acord amb els següents aspectes.

Finalitats del Tractament.

Les finalitats explícites per a les quals es duen a terme cadascun dels tractaments estan recollides a les clàusules informatives incorporades a cada una de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives).

No obstant això, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i atendre les sol·licituds realitzades per l’usuari, especificades al costat de l’opció, servei, formulari o sistema de presa de dades que el titular utilitzi.

Legitimació

Per norma general, abans del tractament de les dades personals, EGARA AMBIT EMPRESARIAL S.L. obté consentiment exprés i inequívoc del titular de les mateixes, mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d’informació.

No obstant això, en cas que no es requereixi el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament en la qual s’empara EGARA AMBIT EMPRESARIAL S.L. és l’existència d’una llei o norma específica que autoritzi o exigisca el tractament de les dades de l’interessat.

Destinataris

Per norma general, EGARA AMBIT EMPRESARIAL S.L. no procedeix a la cessió o comunicació de les dades a tercers entitats, llevat que sigui requerit legalment, no obstant això, en cas que fos necessari, aquestes cessions o comunicacions de dades s’informen a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes a les diferents vies de recollida de dades personals.

Procedència

Per norma general, les dades personals es recullen sempre directament de l’interessat, no obstant això, en determinades excepcions, les dades poden ser recollides a través de tercers, entitats o serveis diferents de l’interessat. En aquest sentit, aquest extrem serà traslladat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes a les diferents vies de recollida d’informació i dins d’un termini raonable, un cop obtinguts els dades, i a més tard dins d’un mes.

Terminis de Conservació

La informació recabada de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir les dades personals, de manera que, una vegada complida la finalitat, les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a disposició de les AAPP, Jutges i Tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert el citat termini es procedirà a la destrucció de la informació.

A títol informatiu, a continuació es recullen els terminis legals de conservació de la informació en relació a diferents matèries:

DOCUMENTPLAÇ REF. LEGAL
Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la seguretat social4 anysArticle 21 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social
Documentació comptable i fiscal a efectes mercantils6 anysArt. 30 Codi Comerç
Documentació comptable i fiscal a efectes fiscals 4 anysArticles 66 a 70 Llei General Tributària
Control d’accés a edificis 1 mesInstrucció 1/1996 de l’AEPD
Videovigilància1 mes

Instrucció 1/2006 de l’AEPD

Llei Orgànica 4/1997

Dades de navegació.

Pel que fa als dades de navegació que es puguin tractar a través del lloc web, en cas que es recullin dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada al nostre lloc web.

Drets dels Interessats

La normativa en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats o titulars de les dades, usuaris del lloc web o usuaris dels perfils de les xarxes socials d’EGARA AMBIT EMPRESARIAL S.L.

Aquests drets que assisteixen a les persones interessades són els següents:

 • Dret d’accés: dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, les categories de dades que es tractin, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i l’origen d’aquestes dades.
 • Dret de rectificació: dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: dret a obtenir la supressió de les dades en els següents supòsits:
  • Quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
  • Quan el titular de les mateixes retiri el consentiment.
  • Quan l’interessat es oposi al tractament.
  • Quan hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal.
  • Quan les dades s’hagin obtingut en virtut d’un servei de societat de la informació en base al que disposa l’art. 8 apartat 1 del Reglament Europeu sobre Protecció de dades.
 • Dret d’oposició: dret a oposar-se a un determinat tractament basat en el consentiment de l’interessat.
 • Dret de limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de les dades quan es doni algun dels següents supòsits:
  • Quan l’interessat impugni la exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti a l’empresa verificar la exactitud de les mateixes.
  • Quan el tractament sigui il·lícit i l’interessat es oposi a la supressió de les dades.
  • Quan l’empresa ja no necessiti les dades per als fins pels quals es van recollir, però l’interessat les necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan l’interessat es hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de l’empresa prevaleixen sobre els de l’interessat.
 • Dret a la portabilitat: dret a obtenir les dades en un format estructurat, de ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament quan:
  • El tractament estigui basat en el consentiment.
  • El tractament es faci mitjançant mitjans automatitzats.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

Els interessats podran exercir els drets indicats, dirigint-se a EGARA AMBIT EMPRESARIAL S.L., mitjançant escrit, enviat a la següent adreça: egara@egaraempresarial.com indicant a la línia d’Assumpte el dret que desitgi exercir.

En aquest sentit, EGARA AMBIT EMPRESARIAL S.L. atendrà la seva sol·licitud a la major brevetat possible i tenint en compte els terminis previstos en la normativa en matèria de protecció de dades.

Seguretat

Les mesures de seguretat adoptades per EGARA AMBIT EMPRESARIAL S.L. són les requerides, d’acord amb el que estableix l’article 32 del RGPD. En aquest sentit, EGARA AMBIT EMPRESARIAL S.L., tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la natura, l’abast, el context i els fins del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables pels drets i les llibertats de les persones físiques, té establertes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

En tot cas, EGARA AMBIT EMPRESARIAL S.L. té implementats els mecanismes suficients per:

 1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.
 2. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 3. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
 4. Sedonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

   
   

Contacte