FISCAL COMPTABLE

– Presentació declaracions fiscals periòdiques, IVA, retencions, 347, 349 i demés.
– Impost de societats
– Declaració de renda i patrimoni
– Formalització d’aplaçaments de les liquidacions tributàries
– Confecció comptabilitat i seguiment de resultats
– Presentació dels llibres comptables al Registre Mercantil
– Preparació i presentació dels Comptes Anuals
– Notificacions electròniques, seguiment i contestació requeriments
– Altes, baixes i modificacions en el cens de la AEAT
– Assessorament en la creació de noves activitats econòmiques
– Gestió certificats d’obligacions davant Agencia Tributaria i d’altres

Contacte