Laboral i seguretat social

– Nòmines i assegurances socials
– Contractació laboral
– Gestió alta patronal
– Ajornament pagaments quotes de la Seguretat Social
– Gestió incapacitats
– Liquidacions retencions i tramitació IRPF
– Assessorament acomiadaments.
– Mediació en conflictes individuals i col·lectius 
– Expedients de regulació d’ocupació (ERO)
– Pensions (jubilació, invalidasses, viudetat i altres prestacions) 
– Prevenció de riscos laborals
– Actuació davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social
– Assistència lletrada en judicis d’acomiadament, reclamació de quantitats
– Registre retributiu
– Tràmits SEPE, capitalitzacions

Contacte